បទ បថ្យាវត្ត

ប៉ូលិសចរាចរណ៍

ជាបឋមក្នុងនាមជាកវី តែងកំណាព្យថ្មីសម្រាប់សង្គម

ដែរបានផ្តោតទៅលើគ្រប់ភារម្យ ដែរលោកសង្គមមិនបានឃើញ។

មនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែដឹងថា មិនមាននាក់ណាមិនចង់អញ្ជើញ

លោកប្រាក់លោកកាកឲ្យយើងបានឃើញ ព្រោះវាជាភ្លើងដល់យើងគ្រប់គ្នា។

ប៉ូលិសចរាចរណ៍ជារឿងមួយ​ គាត់ក៏បានជួយមនុស្សគ្រប់គ្នា

ហើយគាត់មិនសូវមានពេលវេលា ដូចមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតនោះឡើយ។​

សូមមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលរួមជួយគិត ថាតើលោកចិត្តគិតត្រូវឬនៅ

ថាប៉ូលិសចរាចរណ៍ចង់តែទៅ យកលុយជាផ្លូវសម្រាប់ធ្វើការ។

មានប៉ូលិសច្រើនដែរធ្វើបែបនេះ ហើយថែមទាំងជិះពីលើរាជការ

ពួកគាត់ចេះតែធ្វើមិនគិតថា តើវាយ៉ាងណាទៅថ្ងៃខាងមុខ។

នៅមានប៉ូលិសមួយចំនួនទៀត ដែរគាត់ចេះឈ្លៀតទៅធ្វើការផ្សេង

ពីព្រោះគាត់មិនដែរចេះឈរលេង រួមទាំងពេលគេងក៏មិនគ្រប់ផង។

គាត់ចូលចិត្តរកលុយដោយសុច្ចរិត គាត់មិនចូលចិត្តលួចរបស់គេ

ហើយគាត់ថែមទាំងមិនយកលុយគេ គាត់មិនចេះទេរឿងពុករលួយ។